Кариери

Машинен оператор /работник производство

Фирма „ДЕНИТО”- лидер в производството на хранителни продукти, с утвърдено търговско
име и марка на българския пазар – търси подходящ кандидат за позицията

Работник на машина в производство

Основни длъжностни задължения:

 • Приема заявките за деня като количества по видове артикули, асортимент и разфасовки;
 • Приема подготвените за разфасоване и пакетиране готови продукти;
 • Извършва необходимите предварителни настройки на пакетиращата машина;
 • Зарежда машината и извършва разфасоването, пакетирането и при необходимост – етикетиране, като следи за стриктното спазване на технологичните изисквания;
 • Извършва подреждане на опакованите готови продукти в каси, като извършва контролни проверки за грамажа, отпечатването върху опаковките на партиден номер и срок на годност;
 • При смяна на вида на пакетирания продукт, както и след приключване на работната смяна почиства, измива и дезинфекцира използваните машини, приспособления и инвентар, като проверява тяхната техническа изправност и наличие на всички съставни части;
 • Периодично , както и в края на работния ден, прави цялостно почистване на работното място, съгласно инструкцията за измиване и дезинфекция на работните места;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: средно;
 • Личностни качества – прецизност, коректност, умения за работа в екип.

Пет дневна работна седмица, два почивни дни, работна заплата – 1000 лв.

При проявен интерес моля изпратете автобиография и Вашите координати за връзка чрез бутона „Кандидатствай по тази обява“

Складов работник в хладилно помещение

Фирма „ДЕНИТО”- лидер в производството на хранителни продукти, с утвърдено търговско име и марка на българския пазар – търси подходящ кандидат за позицията

Работник експедиция в склад хладилен

Основни задължения:

 • Извършва товаро-разтоварни дейности на готова продукция – приема и подрежда готова продукция в хладилните камери /от 0 до 4 градуса/
 • Подготвя заявки към клиенти като следи асортимента и партидните номера;
 • Отговаря за правилното подреждане и съхранение на продукцията в склада;
 • Извършва обща работа, свързана с почистване на хладилните камери, складовите помещения и прилежащи площи;
 • При необходимост изпълнява и други конкретно възложени задачи свързани с дейността.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно;
 • Професионален опит на сходна длъжност е предимство;
 • Личностни качества – прецизност, коректност, умения за работа в екип, инициативност;

Работата е на пет дневна работна седмица с два почивни дни по график. РЗ 900лв.

Инженер електромеханично оборудване

Фирма „ДЕНИТО”- лидер в производството на хранителни продукти, с утвърдено търговско име и марка на българския пазар търси подходящ кандидат за позицията

Инженер електромеханично оборудване

Основни задължения:

 • Участва пряко в поддръжката, своевременното и качествено отстраняване на възникналите неизправности по машините и съоръженията и установяване на причините за настъпването им;
 • Извършва всички дейности по електромеханичните и общо ремонтни работи, свързани с гарантиране функционалността на производственото и спомагателно оборудване и сградния фонд на фирмата;
 • Осъществява контрол за правилната експлоатация на техническото оборудване, своевременно извършване на превантивни дейности за недопускане на повреди;
 • Извършва системно профилактични дейности, осигуряващи надеждната работа на машините и съоръженията;
 • Попълва техническата документация определена за дейността.

Изисквания към кандидатите:

 • Образование: висше техническо със специалност „Електротехника”, „Електроника“ и др.;
 • Професионален опит: над 2 години професионален стаж;
 • Умения за работа в екип и самостоятелно решаване на проблеми;
 • Отговорност и лоялност към интересите на компанията.

Форма за кандидатстване за работа