Защита на личните данни

Денито ООД цени вашето посещение на нашия интернет сайт. Денито ООД уважава правото на конфиденциалност на всички потребители на интернет страницата си и полага всички усилия, за да гарантира, че личната информация, която ни предоставяте, ще бъдат третирани в стриктна поверителност. Ако се възползват от услугите, предлагани на интернет страницата, може да бъде изискано да предоставите лични данни за себе си, но само с вашето съгласие. Ако сте отправили въпроси и / или коментари по електронна поща и / или сте поискали и други услуги в рамките на сайта, Денито ООД може да използва вашите данни да се свържем с Вас, с цел извършване на въпросните услуги.

Всички лични данни се съхраняват от Денито ООД в сигурна среда и могат да се ползват само от ограничена група от професионалисти в рамките на нашата организация. За всички други цели, ние ще използваме тази информация само с ваше разрешение. Денито ООД в никакъв случай няма да предоставя личните Ви данни на трети лица, освен ако не са задължени да направят това по реда на закона и / или на ваше изрично искане. Денито ООД ще съхранява Вашите лични данни за време не по-дълго, отколкото е необходимо да се изпълни изискването ви, освен ако това е необходимо, за да се отговори на законовите изисквания, отнасящи се до съхранението на данни.

Денито ООД си запазва правото да променя тази декларация за поверителност по всяко време.

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политиката отразява изискванията на Регламент 2016/679, Закон за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането му  във връзка с получаването,  обработването, съхранението и унищожаването на личните данни на физическите лица

Информация за нас

Денито" ООД (Денито и/или Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 812015320, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Северна промишлена зона, бул.“проф.Якимов“, Тел: 056/880449; e-mail: office@denito.bg

Информация за контакти в Денито ООД, относно опазване на личните данни на нашите клиенти

„Денито" ООД

гр. Бургас, Северна промишлена зона, бул.“проф.Якимов“

e-mail: office@denito.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни: Диана Николова

 

Ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с конкретна причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата „Политика за защита на личните данни и поверителност“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

 

Как и защо използваме личните Ви данни

Обработката на личните Ви данни се извършва с цел:

 • установяване на самоличността на клиента при запитване, рекламация на предлаганите от нас продукти
 • изготвяне и изпращане на фактура за извършени продажби
 • да събираме дължимите суми за закупените от Вас продукти
 • за осъщетвяване на контакт с наши регионални търговски представители и дистрибутори
 • за установяване на договорни отношения с доставчици и клиенти

За сключване и изпълнение на договори Денито ООД обработва лични данни на поне едно от следните лица (на кратко Лицето):

 1. Законен представител на Контрагента
 2. Представител по пълномощно на Контрагента
 3. Лице за контакт с Контрагента
 4. Служител на Контрагента, чийто служебни задължения са свързани или необходими за изпълнението на договора

Ние обработваме идентификационните Ви данни и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

Категории лични данни, които обработваме:

 • идентификационни данни – трите имена, ЕГН
 • данни за контакт – адрес, телефон, имейл
 • данни относно правата на Лицето спрямо Контрагента и по Договора – законен представител, преставител по пълномощно, служител

Как защитаваме Вашите лични данни 

За осигуряване на адекватна защита на данните на Денито ООД и своите контрагенти, ние прилагаме всички необходими мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и българското законодателство.

Ние полагаме всички усилия, за да гарантираме, че личните данни, събрани от Вас са защитени от загуба и/или неоторизиран достъп. Тази защита се прилага по отношение на информацията, съхранявана на електронен и хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до избрани служители или представители. В допълнение, ние използваме общоприети техники за информационна сигурност, като защитни стени, процедури за контрол на достъпа и и др., за да защитим личната информация срещу загуба и/или неоторизиран достъп.

Съхранение и опазване на личната информация:

Ние съхраняване предоставените лични данни в електронна форма и на хартия. Достъп до личните данни имат само тези служители на Денито ООД, които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или, за които законът изисква това. Това са ограничен брой служители от отдел Снабдяване, Търговски отдел и Счетоводен отдел.

Ние съхраняваме предоставената ни лична информация, толкова дълго, колкото е необходимо, за да се изпълни целта, за която са събрани и обработени личните данни, съобразно с Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и българското законодателство. След постигане на целта, за която са събрани, личните данни ще бъдат унищожени.

 

Политика за „бисквитки“

Използване на „бисквитки“

Бисквитките“ са малки текстови файлове, създавани от уебсайтовете, които посещавате. Бисквитката ще помогне на сайта да разпознае Вашето устройство следващия път, когато го посетите и така да запази Ваши предпочитания и действия за определен период от време. Използването на т. нар. „бисквитки“ или „cookies” служи единствено за удобство и улеснение на потребителите при работата онлайн. „Бисквитките“ не съдържат информация, която може да идентифицира дадено лице (като например име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер), а комбинация от компютър и уеб браузър. Като най-добър пример за информация, записана в бисквитка, е дали сте отговорили с "ок" относно политиката за използване на бисквитки на този сайт, за да не бъдете питани отново.

 

Как се използват „бисквитки“?

Ние използваме „бисквитки“ предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта на Русеви ООД не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

 

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“?

В зависимост от използвания браузър Вие имате възможност да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници или да настроите известие, което при всяка нова "бисквитка" ще иска разрешение за приемане или отказване.
Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Бисквитките може да бъдат изтрити от потребителя по всяко време. Приемането или отказването на тези „бисквитки“ може да бъде активирано или деактивирано от Вас чрез настройките на браузъра. Необходимите за това настройки можете да видите в съответната част от менюто на Вашия интернет браузър. Подробности можете да намерите в менюто „Помощ” на Вашия интернет браузър. Можете да контролирате

и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете - за повече информация вижте aboutcookies.org.

Всички „бисквитки“, които се ползват на на нашия Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.

Категории получатели, на които личните данни могат да бъдат разкривани:

-на физически лица, за които се отнасят данните;

-на лица, за защита живота и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;

-на лица ако е предвидено в нормативен акт

-на лица в изпълнение на задача в защита на обществения интерес;

-на лица по силата на договор;

-на лица, обработващи лични данни

Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, на чужди държави и международни организации.

 

Вие имате следните права при обработване на личните Ви данни:

Право на информация:

Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

 • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

Право на възражение:

По всяко време имате право да:

 • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат.

Право на жалба:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Вашите права можете да защитите като подадете жалба до КЗЛД www.cpdp.bg гр. София , бул. Проф. Цветан Лазаров 2 ‚ електронна поща kzld@cpdp.bg или до съда.

Оттегляне на съгласие:

Вие имате право по всяко време да оттеглите своето съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни и поверителност, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Ако имате някакви въпроси, притеснения или коментари, моля пишете на: marketing@denito.bg

 • Видео
 • Принт
 • Аудио

  Свежи салати

  Салата Витамина

  Руска салата

  виж всички »