С ДЕНИТО НА КОЛЕДА!

Срок: 25.11.2016 – 18.12.2016 г

Награди: 10 броя ваучери ще бъдат раздадени в магазин „Гочев“ на ул. Ст. Стамболов, 10 броя ваучери ще бъдат раздадени в магазин „ Гочев“, ул. „Вардар“, 10 броя ваучери в магазин „Гочев“ жк. „Зорница“.

Покритие: България

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА "С ДЕНИТО НА КОЛЕДА!“

Раздел 1: Организатор и официални правила на Играта:

Организатор на играта „ С Денито на Коледа!“ е „Денито“ ООД, ЕИК 812015320, с адрес на управление: 8000 Бургас, бул. „Проф. Я. Якимов“, наричано по-нататък „Организатор“, със съдействието на верига магазини „Гочев“.

 

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Играта „С Денито на Коледа!” /наричана по-долу „Играта”/ и са свободно достъпни в интернет сайта на  www.denito.bg за целия период на Играта, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

 

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на интернет сайта www.denito.bg. Участниците следва сами да проверяват интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

 

С участието си в Играта, Участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила за участие в Играта и ще се придържа към тях.

 

Раздел 2: Територия на Играта:

Играта се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти на верига магазини “Гочев“ на територията на град Бургас, а именно: магазин „Гочев“ на ул. „Ст. Стамболов“ 60, магазин „ Гочев“ на ул. „Вардар“ 1 и магазин „Гочев“ в жк. „Зорница“, до бл.2.

Раздел 3: Период на Играта:

Играта ще се проведе в периода: 25.11.2016 – 18.12.2016 г. включително.

Раздел 4: Право на участие:

Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице, което пребивава на територията на Република България и което е дееспособно (съгласно условията на българското законодателство), с изключение на служители на Денито ООД, верига магазини “Гочев“ и членове на техните семейства.

Раздел 5: Механизъм на провеждане:

Всяко лице, направило еднократна покупка на продукт/и с търговска марка Денито на стойност над 4.00 /четири/ лв. в посочените в раздел 2 обекти, в периода на Играта (от 29 ноември до 18 декември 2016 включително), има право да пусне фискалния бон за реализираната покупка в предназначените за това урни.

На гърба на фискалния бон трябва да бъдат изписани три имена на лицето и телефонен номер за връзка с него.

Всяко лице има право да подаде неограничен брой фискални бонове за участие през периода на Играта.

Участието в играта означава спазване на официалните правила на играта.

В промоцията участват всички налични продукти с марката „Денито“ в обектите от Раздел 2 на верига магазини “Гочев“.

 

Взелите участие могат да спечелят награда – подаръчен ваучер на стойност 20 лв. за покупки във верига магазини “Гочев“, кaкто е описано в Раздел 6.

 

Раздел 6: Описание на наградите:

Наградите в Играта са 30 броя ваучери за покупки във верига магазини “Гочев“, на стойност 20лв. с ДДС. От тях:

-       10 броя ваучери ще бъдат раздадени в магазин „Гочев“ на ул. Ст. Стамболов,

-       10 броя ваучери ще бъдат раздадени в магазин „ Гочев“, ул. „Вардар“ и

-       10 броя ваучери в магазин „Гочев“ жк. „Зорница“.

Тегленето на наградите ще се проведе във всеки един от 3-те обекта на верига магазини “Гочев“, посочени в Раздел 2.

Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип -  по десет печеливши участника за всеки магазин. С една регистрирана касова бележка, може да се участва само веднъж за награда. Наградите се дават еднократно, след края на Играта.

Всеки ваучер е на стойност 20 лв. и се дава, като награда в играта „С Денито на Коледа!“. Може да бъде изпозван единствено от лицето, чието име е изписано на ваучера. Срокът на валидност е до 31.01.2017г. Допустими са покупки от всякакъв вид и марка, като при надвишаване на описания на ваучера номинал, клиентът трябва да заплати разликата. При недостигане на изписаната стойност не могат да бъдат връщани суми.

 

Раздел 7: Теглене на наградите:

Тегленето  на наградите ще се проведе на 19.12.16г.

Тегленето ще се извърши от комисия, включваща представители на верига магазини “Гочев“.

Изборът на победителите е на случаен принцип.

 

Раздел 8: Уведомяване на победителите:

Всеки печеливш ще бъде уведомен от представител на верига магазини “Гочев“, чрез обаждане на посочения на гърба на касовата бележка телефонен номер. Печелившият трябва да потвърди неговата/нейната възможност да приеме наградата в срока по Раздел 9 - от обекта от верига магазини “Гочев“, в който е изтеглен като печеливш.

Списъкът с печелившите имена ще бъде публикуван на официалната страница на ДЕНИТО ООД – www.denito.bg, както и ще бъде обявен във всеки от участващите търговски обекти на верига магазини “Гочев“.

Раздел 9: Получаване на наградите:

Наградите ще бъдат предоставени на печелившите срещу подписване на приемо-предавателен протокол в обекта на верига магазини “Гочев“, в който е избран печелившия. Наградите се предават лично на печелившия, след предоставяне на документ за самоличност.

В случай, че печелившият не може да получи лично наградата, тя може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и своята лична карта за идентификация.

Няма да бъдат предоставени никакви алтернативни награди на горепосочените. Наградите не могат да се заменят за пари и/или други ценности.

Наградите могат да бъдат получени до 15 дни  след обявяването на печелившите в съответните търговски обекти на верига магазини “Гочев“, в рамките на работното време на съответния обект.

Срокът започва да тече от обявяване на печелившите на официялната страница на ДЕНИТО ООД – www.denito.bg.

Ако някой от спечелилите не получи наградата си в указания по-горе срок, губи правото да я получи. Организаторът не носи отговорност за невъзможността или закъснението на печелившия да получи своята награда.

 

Раздел 10: Гаранции и отговорности: 

Организаторът не носи отговорност при:

a) обстоятелства, произлизащи от грешната или непълна информация, предоставена от Участника (грешно име, грешен телефонен номер за контакт или др.);

b) всякаква неефективност или невъзможност да се получи наградата, вследствие на предоставена неточна, нечетлива информация, технически проблеми  за свързване с посочения телефонен номер за контакт и др. подобни;

с) други случаи.

 

Раздел 11: Лични данни:

Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (име, презиме, фамилия, телефонен номер за контакт) за цели, свързани с участието в тази Игра и/или разпространението на наградите от томболата. Личните данни на наградените няма да бъдат използвани за никаква друга цел от организатора на играта, след предоставяне на наградите.

Организаторът на играта се задължава да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в Играта, в това число да използват личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

Раздел 12: Публичност:

С участието си в Играта участниците се съгласяват при спечелване на награда да бъдат обявени като печеливши в електронни и/или печатни медии, фотографирани, като техните снимки и имена да бъдат публикувани на Facebook страницата на Денито ООД и  на www.denito.bg.

Раздел 13: Решаване на спорове:

Спорове между Организатора и участници се решават чрез постигане на спогодба, а при установяване на невъзможност за постигането й – по законов ред.

Раздел 14: Други разпоредби:

1. Организаторът на играта не носи отговорност за прекъсването на тази Игра поради форсмажорни обстоятелства или други обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за понесени загуби или пропуснати от участник ползи, в резултат на прекратяване на играта.
2. Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на Играта в съответствие с всички приложими законодателни актове.
3. Организаторът не носи отговорност за: (a) всеки неуспех да се приемат записи, свързани с грешки за пренос и други условия извън неговия разумен контрол; (б) всяко закъснение, изгубени или повредени предавания или записи (в) компютърни или комуникационни неизправности или повреди; (г) всякакви прекъсвания, загуби или щети, причинени от събития извън неговия контрол.

Настоящите правила са еднакви за всички участници и са приложими за играта "С Денито на Коледа!“, която ще се проведе проведе през перода: 29.11.16г. до 18.12.16г. вкл. След този период Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат клиентите на търговските обекти по Раздел 2, да приемат, че Играта продължава.