Осъществяване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Денито ООД

Във връзка с постоянната дейност на «Денито» ООД, насочена към подобрения и нововъведения, предприятието стартира изпълнението на проект BG161PO003-2.3.02 -0256 – С0001 „Осъществяване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Денито ООД“.

На база на изготвен доклад от обследване за енергийна ефективност, в рамките на проекта  ще бъдат извършени следните основни дейности:

 • Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ново оборудване за оптимизиране на производствения процес и повишаване на производствения капацитет:

  - сортираща машина за обелени картофи;
  - технологична линия за дозиране и опаковане на картофени ястия, състояща се от многоглав теглови дозатор и термоформовъчна машина;
  - миялна машина за вътрешен амбалаж;
  - електрокар.
 • Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на соларна система за БГВ, включваща инсталация за оползотворяване на отпадна топлина от производството;
 • Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за енергиен мониторинг, включително и софтуер за енергиен мониторинг.

В резултат на тези мерки ще се постигне:

 • намаляване на енергоемкостта на единица продукция чрез въвеждането на ново оборудване за подобряване на производството;
 • оптимизация на енергопотреблението чрез въвеждането на система за енергиен мониторинг и технология за оползотворяване на отпадна топлина от производството;
 • диверифициране на енергийните източници чрез въвеждане на ВЕИ технологии;

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България (процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”)